Odwiedź nas na
Fenix

Plebiscyt 2018

PLEBISCYT 2018: Łukowski Sportowiec 2017 i Łukowski Trener Roku 2017


Regulamin Plebiscytu Portalu Sport.Lukow.pl

Łukowski Sportowiec Roku 2017 i Łukowski Trener Roku 2017

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca serwisu www.wLukowie.pl oraz www.sport.lukow.plKWIZ Arkadiusz Pogonowski, ul. Kozia 6, 21-400 Łuków, NIP: 8251989917, REGON: 368904966, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej Organizatorem.
 2. Celem Plebiscytu jest wybór najpopularniejszego sportowca i trenera sportowego przez Czytelników portali internetowych: www.sport.lukow.pl i www.wLukowie.pl w następujących kategoriach:
  1. Łukowski Sportowiec Roku 2017
  2. Łukowski Trener Roku 2017
 3. Plebiscyt ma charakter zamknięty. Propozycje kandydatur do tytułów „Łukowski Sportowiec Roku 2017” i „Łukowski Trener Roku 2017” zostały przygotowane przez Redakcję portalu, finałowe kandydatury wyłoniono w bezpłatnym głosowaniu internetowym na www.sport.lukow.pl.
 4. Czas trwania głosowania finału Plebiscytu ustanawia się na okres od dnia 25 stycznia 2018 r. godz. 12.00 do dnia 12 lutego 2018 r. godz. 23.59.sek.59
 5. Plebiscyt będzie prowadzony na stronach serwisów internetowych: www.sport.lukow.pl oraz www.wLukowie.pl.
 6. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu prowadzi Organizator Plebiscytu: Arkadiusz Pogonowski (Redaktor Naczelny Sport.Lukow.pl i wŁukowie.pl).

Głosowanie

 1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem SMS-ów.
 2. W celu ułatwienia oddawania głosów poszczególnym Kandydatom zostanie przypisany sposób głosowania – prefiks oraz numer porządkowy Kandydata.
 3. Prawidłowo oddanym głosem na poszczególnego Kandydata w Plebiscycie jest głos oddany
  SMS-em w terminie od
  25 stycznia 2017 r. godz. 12.00 do 12 lutego 2018 r. godz. 23.59.sek.59
  SMS-y dostarczone poza czasem trwania konkursu określonym w Regulaminie, nie zostaną uwzględnione przy liczeniu głosów.
 4. By oddać poprawny głos za pośrednictwem SMS-a, należy przesłać wiadomość tekstową na nr 7148 o treści: LLU.XX (gdzie XX to numer Kandydata z podanej przez Organizatora listy).
 5. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 4. wzoru SMS, nie zostanie on uwzględniony w głosowaniu.
 6. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
 7. Koszt pojedynczego SMS-a wynosi 1 zł (1,23 zł z VAT).
 8. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów.
 9. SMS nie może zawierać polskich znaków.
 10. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do Organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wyłonienie zwycięzców w Plebiscycie

 1. Kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów w swojej kategorii – oddanych za pomocą SMS-ów otrzymają tytuły:
  1. Łukowski Sportowiec Roku 2017,
  2. Łukowski Trener Roku 2017.
 1. Zdobywcy I-go miejsca w każdej z kategorii otrzymają pamiątkową statuetkę.
 2. Organizator przyzna wyróżnienia – kandydatom, którzy zdobędą II i III miejsce pod względem uzyskanych głosów w swoich kategoriach.
 3. Kapituła Plebiscytu może przyznać dodatkowe nagrody bądź wyróżnienia.
 4. Wyniki Plebiscytu zostaną podane do publicznej informacji i opublikowane na portalach internetowych www.sport.lukow.pl oraz www.wLukowie.pl maksymalnie do dnia 18 lutego 2018 r.
 5. O terminie wręczenia statuetek i wyróżnień Laureaci zostaną powiadomieni w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, tj. w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu.
 2. Wysyłając wiadomość SMS w Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dysponenta numeru telefonu komórkowego do celów marketingowych.
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza firmą – dostawcą Usługi SMS – Bild Presse Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, NIP: 727-258-41-83, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem 0000323070.
 5. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez firmę Bild Presse Polska w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik akceptując Regulamin deklaruje jego znajomość oraz wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
 3. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem: http://sport.lukow.pl/plebiscyt-2018/
  lub w postaci papierowej w siedzibie Redakcji
  wLukowie.pl i Sport.Lukow.pl, ul. Kozia 6, 21-400 Łuków
 4. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej – przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Organizatora – udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 6. Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres: KWIZ Arkadiusz Pogonowski, ul. Kozia 6 21-400 Łuków z dopiskiem „Plebiscyt Sport”.
 7. O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
 8. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 9. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie.
 10. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: Redakcja wLukowie.pl, ul. Kozia 6, 21-400 Łuków, z dopiskiem „Plebiscyt Sport”.
 11. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 13. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2018 roku.